Savonlinnan kaupungin perusopetus, Ohjeet etäopetukseen

Ohessa ovat Savonlinnan kaupungin perusopetuksen etäopetusohjeet. Ne ovat voimassa hallituksen linjaaman poikkeustilan ajan kaikissa Savonlinnan perusopetuksen kouluissa ja sisältävät ohjeistusta opettajille, oppilaille ja huoltajille. Opettajat käyvät ohjeet läpi omien oppilaidensa kanssa.

Savonlinnan kaupungin perusopetus

Ohjeet etäopetukseen 


 

Aluehallintovirastot ovat tartuntatautilain (1227/2016) nojalla määränneet toimialueellaan sijaitsevien koulujen ja oppilaitosten tilat suljettavaksi. Kouluissa annettava lähiopetus on mahdollista vain esiopetuksen ja perusopetuksen 1.–3. vuosiluokkien oppilaiden sekä erityisen tuen piirissä olevien, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden ja maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaiden opetuksessa.

 

Valtioneuvosto on kuitenkin suosittanut vahvasti, etteivät myöskään lähiopetukseen oikeutetut oppilaat tulisi kouluun. Perusopetuksen oppilaiden oppivelvollisuus ja oikeus saada opetusta ovat säilyneet poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä huolimatta. Kaikkien etäopetukseen siirtyneiden oppilaiden opetus on edelleen perusopetuslain mukaista, opetuksen järjestäjän antamaa opetusta.

 

Valmiuslain nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (3 §, valtioneuvoston asetus 6.4.2020, voimassa 14.4.2020 alkaen) perusteella etäopetuksessa opetuksen määrää voidaan vähentää, mutta vain siinä määrin kuin vallitsevissa poikkeusoloissa on välttämätöntä.

 

Nämä etäopetuksen linjaukset Savonlinnan perusopetuksessa ovat voimassa hallituksen linjaaman poikkeustilan ajan.

 

 

Yleiset linjaukset:

 

Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös etäopetuksessa. 

 

Perusasteella oppimisen keskeinen laatutekijä on opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus. Etäoppimisessa vuorovaikutus on monin tavoin haastavampaa, mutta vähintään yhtä tärkeää kuin luokkatyöskentelyssä. Oppilaalla on etätyöskentelyn aikana oltava tunne siitä, että opettaja on hänen tukenaan päivittäisessä koulutyöskentelyssä ja oppilas on edelleen koululuokkansa jäsen.

 

Linjaukset koskevat kaikkia opettajia

 

Luokanopettaja, luokilla 1-6, on päivittäin yhteydessä koko luokkaansa esim. Google Meetin välityksellä. Päivä voidaan aloittaa tai päättää yhteisellä tuokiolla tai yhteinen tuokio on ajoitettu päivän sisälle.

 

Aineenopettajat luokilla 7-9, Kaikki aineenopettajat ovat päivittäin oppilaiden tavoitettavissa työjärjestyksen mukaisina kellonaikoina. Kukin opettaja sopii erikseen säännöllisestä yhteydenpidosta oman opetusryhmänsä kanssa.

 

Opetustuokioiden lisäksi opettajan on oltava oppilaan ja huoltajan tavoitettavissa koulupäivien aikana. Opettaja ilmoittaa koteihin päivittäiset online-ajat, jolloin hän on tavoitettavissa verkon tai puhelimen kautta.

 

Vuosisuunnitelman muutokseen merkitään luokittainen kouluaika, jonka aikana etäopetusta toteutetaan ja jonka aikana koulun vastuuvakuutus on voimassa. 

 

Poissaolot kirjataan säännöllisesti Wilmaan.

Mikäli joku opiskelija ei osallistu etätunneilta järjestelmällisesti, häneen täytyy olla yhteydessä niin, että todellinen yhteys häneen tai hänen huoltajaansa saadaan.

 

Opettaja valitsee työtavat ja oppimateriaalit oppiaineiden tavoitteiden mukaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Opettajan antamien tehtävien tulee olla turvallisia ja niiden määrän tulee olla kohtuullinen.


Etäopiskelussa on tärkeää määritellä keskeinen oppiaines ja määrittää sen mukaan järkevä määrä tehtäviä opiskelijoille.

 

Opetus järjestetään oppilaiden ikätaso ja edellytykset huomioon ottaen.

Opetuksessa keskitytään niihin lukuvuoden tavoitteisiin ja sisältöihin, jotka ovat vielä opiskelematta ja arvioimatta ja joiden hallitseminen luo perustan seuraavan vuosiluokan opetukselle ja oppimiselle.

  

Etäopetusta toteutetaan verkon välityksellä